ย้อนรอยประวัติ คุณหญิงวรรณา

ย้อนรอยประวัติ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี หญิงเก่งวงการธุรกิจ ภรรยา ‘เจ้าสัวเจริญ’ แห่งอาณาจักรไทยเบฟฯ

ย้อนรอยประวัติ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี หญิงเก่งวงการธุรกิจ ภรรยา ‘เจ้าสัวเจริญ’ แห่งอาณาจักรไทยเบฟฯ

ย้อนรอยประวัติ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566 ณ เวลา 01.24 น. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภรรยาของ “เจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี” แห่งอาณาจักรไทยเบฟฯ ได้ถึงแก่กรรม สิริอายุรวม 80 ปี

สำหรับประวัติ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัททีซีซี ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือธุรกิจชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยคุณหญิงวรรณา มีประสบการณ์ในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 50 ปี

ย้อนรอยประวัติ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี หญิงเก่งวงการธุรกิจ

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก 8 มหาวิทยาลัย ป ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก 8 มหาวิทยาลัย
ขณะที่ คุณหญิงวรรณา ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก 8 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยสะท้อนให้เห็นถึงคุณประโยชน์ทางธุรกิจของแต่ละสาขาวิชาได้เป็นอย่างดี ดังนี้

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


สำหรับปัจจุบัน “คุณหญิงวรรณา” ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัททีซีซี ได้แก่

 • รองประธานกรรมการ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด
 • รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
 • รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท สิริวนา จำกัด
 • รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท คริสตอลลา จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท พรรณธิอร จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซีแลนด์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด
 • รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แสงโสม จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ธนภักดี จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท มงคลสมัย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
 • รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings Limited รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings (UK) Limited
 • รองประธานกรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited และรองประธานกรรมการ InterBev Investment Limited
 • นอกจากนี้ คุณหญิงวรรณา ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการทำงานการกุศลและช่วยเหลือสังคมในหลากหลายด้าน ทั้งยังดำรงตำแหน่งสำคัญในมูลนิธิต่างๆ อาทิ กรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี กรรมการศิริราชมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย กรรมการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และกรรมการมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล

ด้านครอบครัว คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี สมรสกับเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี มีบุตรรวม 5 คน คือ

1.คุณอาทินันท์ พีชานนท์
2.คุณวัลลภา ไตรโสรัส
3.คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
4.คุณฐาปนี เตชะเจริญวิกุล
5.คุณปณต สิริวัฒนภักดี

สำหรับกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และบำเพ็ญพระราชกุศล
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

 • เวลา 15.00 น. พิธีรดน้ำศพเวลา 17.30 น. พระราชทานน้ำหลวงเวลา 18.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
 • วันที่ 18-23 มีนาคม 2566
 • เวลา 19.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
 • วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566
 • เวลา 10.00 – 21.00 น. พิธีกงเต็ก
 • วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
 • เวลา 10.00 น. พิธีคำนับศพ

เครดิต : MEGAGAME

ทดลองเล่น MEGAGAME

ทดลองเล่นสล็อตทุกค่าย เครดิตจริง ไม่จำกัดคุณภาพของเกม กราฟิก แอนิเมชั่น เกมที่ไม่มีใครเทียบ ไม่ซ้ำใคร เล่นฟรี จากทุกที่ในโลก รวม 24 ค่าย มากกว่า 1,500 เกม ผู้ใช้จะได้สัมผัสกับเกมที่ล้ำสมัยที่สุด ก่อนใคร เกมสล็อตทดลองเล่นฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครสมาชิก

โปรโมชั่น MEGAGAME แจกจริงไม่ต้องลุ้น รับได้ทุกวัน

Megagame Mega Game MEGAGAME AI mega game app MEGAGAME WALLET MEGAGAME ทุนน้อย MEGAGAME ฝาก 1 รับ 50 MEGAGAME ฝาก 9 รับ 100 MEGAGAME ฝาก 10 รับ 100 MEGAGAME ฝาก 29 รับ 100 MEGAGAME ฝาก ถอนไม่มีขั้นต่ำ MEGA GAME ฝาก ถอน ไม่มีขั้นต่ำ MEGAGAME ฝากผ่านวอเลท MEGAGAME เข้าสู่ระบบ MEGAGAME เครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก MEGAGAME เว็บตรง MEGAGAME โปร 100 PG SLOT slot SLOT ONLINE SLOTONLINE True Wallet กรมอุตุนิยมวิทยา คริสเตียโน โรนัลโด ดาวน์โหลด MEGAGAME ดาวน์โหลด และติดตั้ง Mega Game ตรุษจีน 2566 ทำเทิร์น คืออะไร ฝาก 1 รับ 50 ฝาก 29 รับ 100 ล่าสุด ฟรีสปิน คืออะไร รีวิวเกมสล็อต วิธีสมัคร Mega Game วิธีเล่นสล็อตให้ได้กำไรสูงสุด สมัครสมาชิก Mega Game สล็อต สล็อตทุนน้อย สล็อตออนไลน์ สล็อตเครดิตฟรี สูตรสล็อต MEGAGAME เครดิตฟรี เทคนิคในการเล่นสล็อต เมก้าเกม เมก้าเกมส์ แนวทางการเล่นสล็อต

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

หน้าแรก
สมัครสมาชิก
โปรโมชั่น
ติดต่อเรา